Innkalling årsmøte Førde IL 23.04.2015

Postet av Førde IL den 18. Mar 2015

Førde Idrettslag innkaller til årsmøte i nye FIL-huset torsdag 23.04.15 kl. 19:00. Vedlagt følgjer sakliste. Styret har også presentert eit framlegg til oppdatert ''Lov for Førde Idrettslag'' i samarbeid med S & Fj. idrettskrins. Vel møtt!


ÅRSMØTE FØRDE IL 2015

Det vert kalla inn til årsmøte i Førde IL torsdag 23.april 2015 kl.1900 i nye FILhuset i Hafstadparken

Årsmelding og rekneskap vert behandla samla for Førde IL sine særgrupper. Særgruppene må sørge for at minst eitt styremedlem er tilstades.

Vinnarar av Førde IL sitt Toppidrettsstipend 2014:

Desse har vore vurdert: Linn-Mari Nilsen, Håvard G. Bogetveit , Ole Martin Erdal, Torstein Bu, Gjøran Tefre, Teis Haram Malterud, Karoline Erdal, Kari B. Hole, Johannes Betten, Kjerstin Boge Solås, Sedrik Engebø Ullebø og Inga Kårstad Skår .

og Finn Friis Hafstad Minnefond sitt stipend vert kunngjorde.

Utdeling av stipenda vert 17.mai.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Framlegg: Innkallinga og saklista vert godkjend

Sak 2. Konstituering

a) Val av dirigent.

Framlegg: A.Steen

b) Val av skrivar.

Framlegg:

c) Val av 2 personar til å skrive under protokollen.

Framlegg:

Sak 3. Årsmelding 2014

Framlegg: Årsmeldinga for 2014 vert godkjend

Sak 4. Konsernrekneskap 2014 med revisorberetning.

Framlegg: Rekneskapen for 2014 vert godkjend

Sak 5. Kontingent for 2016

Framlegg: Kontingenten vert uendra: Kr.150.- for barn og kr. 250.- for vaksen.

Sak 6. Budsjett 2015

Framlegg: Budsjettet vert godkjent

Sak 7. Innkomne saker

A.Frå styret: Revisjon av Lov for Førde IL:

Framlegg: Framlegg til vedtak:

Eksisterande Lov for Førde Idrettslag sist endra 06.04.2006 er utdatert på ein del områder

jf. NIF-lova. Framlegg til oppdatert Lov for Førde Idrettslag utarbeidd med bistand frå

Sogn og Fjordane Idrett skrins er ei minimumslov, og vert godkjent av årsmøtet slik den

ligg føre. Lova vert vidaresendt styret i Sogn og Fjordane Idrettskrins for endeleg

godkjenning.

B. Frå styret: Fullmakt til å velje styre til FIL Eigedom AS

Framlegg: Årsmøtet gjev styret i Førde IL fullmakt til å velje styre for FIL Eigedom AS på generalforsamlinga.

C. Frå styret: Nytt namn på klubbhuset

Framlegg:

Sak 8. Val etter vedtektene

Framlegg: Valkomiteen sitt framlegg.

Årsmelding og rekneskap vert sendt ut når dette er klart, samt lagt ut på klubbhuset.

SERVERING.

UTLODDING AV SYKKEL


Førde, 15. mars 2015

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.